Chirag Shrimali - DPS (Bopal)

Rachit Garg - DPS (Bopal)

Shreyaan Gupta - DPS (Bopal)

Shamik Bharwad - M. Agrasen

Khushi Shah - UDGAM

Mann Soni - DPS (Bopal)

Preksha Jain - Kendriya Vidhyalaya , Shahibaugh

Riya shah - M.Agrasen

Nikita Jain - 2009